گواهینامه ها

سرتيفيكت21                                                                                                                                  تقديرنامه

        گواهينامه ISO 9001

      رضايت نامه از پتروشيمي بندرامام

       تقديرنامه از پتروشیمی رازی

      رضايت نامه از پتروشیمی مارون 

     تقديرنامه از شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان