كارفرمايان و مشتريان ما

LOGO1234

        پتروشيمي بندر امام خميني  (BIPC)                                                                                  پتروشيمي كيميا (BIPC)                                                                                                           شركت كشتيراني جنوب 

        پتروشيمي خوارزمي (BIPC)                                                                                               پتروشيمي فرآورش   (BIPC)                                                                                                    پتروشیمی شیراز (SPC)

        پتروشيمي مارون  (MPC)                                                                                                     پالايشگاه نفت آبادان (NIORD)                                                                                              پتروشيمي كرمانشاه(KPIC)

        پتروشيمي رازي (RPC)                                                                                                         پتروشيمي اروند (ARVANDPVC)                                                                                               مناطق نفتخيز جنوب(nisoc)

        پتروشيمي كارون  (KRNPC)                                                                                                 پتروشيمي تندگويان(STPC)                                                                                                       پتروشيمي غدير               

        مخازن و پايانه هاي پتروشيمي (TTPC)                                                                              شركت فولاد هرمزگان(hosco)                                                                                                پالايش نفت و گاز مسجد سليمان

         كالاي پتروشيمي (KPC)                                                                                                        شركت بنا گستر كرانه هرمز                                                                                                     پتروشيمي مبين        

        نيروگاه هاي حرارتي تهران                                                                                                    پالايش گاز بيد بلند                                                                                                                      پتروشيمي شيمي بافت

        پالايش نفت كرمانشاه                                                                                                            پالايشگاه نفت و گاز پارس جنوبي                                                                                             پتروشيمي زاگرس 

          پتروشيمي جم                                                                                                                       پتروشيمي بوشهر

                                                                                           پتروشيمي دماوند                                                                                                  پتروشيمي پرديس                                                                                                                  پتروشيمي پارس

                                                                                          پتروشيمي كاويان                                                                                                     پتروشيمي برزويه                                                                                                                 پتروشيمي تحت جمشيد 

                                                                                          پتروشيمي بوعلي                                                                                                     پتروشيمي مهر                                                                                                                    بهره برداري نفت و گاز كارون    

                                                                                          بهره برداري نفت و گاز گچساران                                                                             بهره  برداري نفت و گاز آغاجاري                                                                                                    پالايش گاز بيدبلند2      

                                                                                          شركت نفت و گاز اروندان

و چندين شركت مادر و فرعي ديگر