استانداردها (Standards)
الف- استانداردها مداركي هستند كه درآنها روش ساخت وآزمايش درج شده است.
درصنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي ، فولاد و حفاري و صنايع وابسته  نيزتمام كالاها براساس استانداردهاي معتبرجهاني تهيه مي شود كه تعدادي از آنها بشرح زيراست:
موسسات دولتي و غير دولتي استاندارد و تحقيقات صنعتي
ISIRI:Iranian standard & industrial research institute
IGS:Iranian gas standard
IPS:Iranian petroleum standard
API:American petroleum institute
ASTM:American society for testing & material
AGA:American gas association
MSS-SP:Manufacturer standard society-standard practice
DIN:Deutsches institut for normang e.v
BSI:British standard institution
JIS:Japanese industrial standard
EM:Euronorm  (UNI) – ( GOST) – (AFNOR)

استانداردها براي ايجاد زبان فني مشترك و زمينه تفاهم ميان مصرف كننده تجهيزات و توليد كننده آن اتخاذ مي شود وهمچنين كمك موثري به مصرف كننده در زمينه انتخاب ودستيابي به مناسبترين تجهيزات براي نياز خود مي باشد.

ب- كدها مداركي هستند كه جهت طراحي سيستم شامل فاكتورهاي ايمني و كارآيي بكار مي رود اين مدارك بطور دوره اي تجديد نظر و اصلاح مي گردد و درآنهاحداقل پارامترهاي مورد نياز ارائه وتوصيه گرديده است.

نمونه چند نوع استاندارد

ANSI:American national standard institute:
ASME: American society of mechanical engineers
بعنوان مثال:
لوله كشي سيستم گاز سوخت ANSI B31.2
لوله كشي سيستم واحدهاي پروسس مثل پالايشگاهها ANSI B31.3
لوله كشي سيستم حمل مايعات هيدروآربني ANSI B31.4
لوله كشي سيستم واحدهاي سرمايشي وانتقال حرارت  ANSI B31.5
لوله كشي سيستم انتقال وتوزيع گازANSI B31.8
طراحي وتست مخازن تحت فشار ASME section 8

ج: دلايل استفاده ازاستانداردها :
١- ساخت قطعات برطبق استاندارد داراي ابعاد – مشخصات يكسان و شناخته شده اي است.
٢- استفاده ازاستانداردها كارايي قابليت اعتماد و كيفيت را تضمين و پايه اي براي مذاكرات جهت عقد قرارداد به لحاظ ضمانت اجرايي مي باشد.
٣- استانداردها مرجعي جهت دادخواهي درموارد بروزاشكال درسيستمها مي باشد.
۴- استانداردها اغلب مي توانند بصورت محلي – ملي با توجه به شرايط خاص منطقه اي تجديد نظر- اصلاح وبكار گرفته شوند.
مواد اوليه بكاررفته درتوليد محصول- فرآيند ساخت آن، ابعاد، تولرانس،ايمني،كاربرد،ويژگي هاي عملياتي،عملكرد، نحوه نگهداري، روش آزمايش
و كنترل كيفيت همگي ازويژگي هاي استفاده ازاستاندارد مي باشد.

لوله ها(Pipes)

درساختن لوله ها از مواد مختلف استفاده مي شود:
١- مواد فلزي(Metallic material)كه خود به دو بخش آهني(Ferrous)وغيرآهني(Non-ferrous) تقسيم مي شود.
مواد آهني نيز به چند بخش بشرح زير تقسيم مي شود
آهن كاركرده(Wrought iron)
چدن(Cast iron) كه شامل چدن خاكستري وچدن داكتيل مي باشد.
فولادهاي كربني  فولاد (Steel) كه شامل  فولادهاي (Carbon steel) و آلياژي (Alloy steel) مي باشد.

٢- مواد فلزي و غيرآهني(Non-ferrous material)  بشرح زير مي باشد.
لوله هاي مسي وآلياژهاي آن (Copper & copper alloy) مثل برنز(Bronze) و برنج (Brass) و آدميرال.

موارد استفاده ازلوله ها
١- لوله هاي چدني: اين لوله ها جهت انتقال آب وفاضلاب درفشارهاي كم كاربرد دارد.
٢- لوله هاي مسي وآلياژهاي آن: ازاين لوله ها درسيستمهاي آب، فاضلاب، سوخت رساني وروغن موتور و دستگاههاي تهويه استفاده مي شود. البته به دليل گراني درتاسيسات آب وفاضلاب كمتر استفاده مي شود ولي بعلت قابليت خوب انتقال حرارت درمبدلهاي حرارتي كاربرد فراواني دارد.
٣- لوله هاي سربي: درسيستمهاي فاضلاب- هواكشها، حمل موادشيميايي، واحد توليد يا بازيافت اسيدسولفوريك، گازهاي اسيدي، موادشيميايي
خورنده، سودا وغيره كاربرد دارد.
۴- لوله هاي آلومينيومي: براي سوخت رساني وانتقال روغن درموتور هواپيما بدليل سبك بودن وهمچنين درواحدهاي صنايع شيميايي ودرمحيط
كارخانه گازهايي مثل كلروآمونياك يا انيدريدسولفور و ورسانيدن هواي خشك به دستگاههاي ابزاردقيق كاربرد دارد.
۵- لوله هاي سوفالي: براي مجراي زيرزميني فاضلاب بكار ميرود.
۶- لوله هاي سيماني: مخصوص مجراهاي آب وفاضلاب آاربرد دارد.
٧- لوله هاي پلاستيكي: براي حمل آب وفاضلاب وموادشيميايي وگاز درفشار كم كاربرد دارد.
ازمزاياي لوله هاي پلاستيكي پايين بودن قيمت –مقاوم بودن درمقابل زنگ خوردگي، سبك بودن وسهولت حمل ونقل، سهولت انتقال، يكنواختي جداره داخلي لوله، عدم نياز به ماشين آلات سنگين براي نصب، تعميرآسان، عدم نياز به عايقكاري وامكان توليد درطولهاي زياد براي قطرهاي پايين مي باشد.

لوله فولادي وآلياژهاي آن:
١- لوله هاي فولادي تجاري براي تاسيسات حرارت مركزي- تهويه مطبوع انتقال نفت وروغن درفشارهاي پايين ونوع گالوانيزه جهت مصرف آبرساني كاربرد داردمعمولا اين لوله ها ازجنس ST37 و ST33 ,ASTM A53  وبرای آب مطابق استاندارد  AWWA-C200 مي باشد.
٢- لوله هاي فولادي كربني مخصوص انتقال نفت وگاز مطابق استاندارد API 5L , grade B,X42, X52, X60, X70
٣- لوله هاي فولادي آلياژي گريدهاي 347,316 410,304 و…. جهت سيالات خورنده ودماهاوفشارهاي بالا كاربرد دارد.

اندازه گذاري لوله ها
١- لوله چدني:لوله هاي چدني براساس قطراسمي(Nominal diameter) و ضخامت (Thickness)برحسب ميليمتر مشخص مي شود .
اندازه هاي استاندارد شامل:DN100,150,200,250,300,350,400,500,…..
رنج فشار : (Pressure nominal ) برحسب:N10,16,25,40
استاندارد مورد استفاده: ISO 2531-ISO 4179

لوله هاي فولادي(Pipe) اين لوله ها از اندازه 1/8″ تا ” 12 با قطر اسمي (Nominal diameter) كه حدفاصل قطرداخلي وقطرخارجي مي باشد
وبراي بالاي ” 12 با قطر خارجي(Outside diameter) مطابق استاندارد ANSI B 36.10  مشخص مي شود . هميشه براي يك اندازه مشخص با ضخامت هاي مختلف قطرخارجي ثابت است.
براي مشخص كردن ضخامت لوله ها ازسه روش بشرح زيراستفاده مي شود:
١- براساس اعلام ضخامت لوله بصورت اينچي يا ميليمتري مطابق استاندارد ANSI B36.10 و يا API 5L
٢-  براساس روش وزني به سه دسته استاندارد (STD) وسنگين (XS) و فوق سنگين(XXS) تقسيم مي شود
٣ – براساس استانداردANSI بصورتsch كه از فرمول زير بدست مي آيد
sch=(1000P)/S كه P فشارطراحي  (psi) و S تنش تسليم (psi)مي باشد عدد بدست آمده را روند ميكنند ( sch 10,20,30,40,60,80,120,160)

لوله هاي فولادي مورد استفاده درصنعت نفت وگازوپتروشيمي
١-استاندارد ساخت ، تست و ابعاد مطابق استانداردAPI 5L و ياASTM A 53 و يا106 ASTM مي باشد.
٢-جنس لوله ها :جنس لوله ها فولادكربني مي باشد كه براساس استانداردهاي فوق درگريدهاي 80 B,X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X ميباشد
روش ساخت لوله ها:
١- لوله هاي بدون درز (Seamless) : دراين روش لوله ها بدون درز بوده وبراي ساخت آن يك قطعه شمش (Billet) را گرم كرده و توسط سمبه ماتريس  از يك قالب مخصوص عبورداده وسپس باغلطكهاي مخصوص تحت نورد وكشش قرارمي دهند تا اندازه مورد نظر بدست آيد .

٢- لوله هاي درزدار (Pipe with seam) : دراين لوله ها ابتدا ورق به شكل لوله فرم داده شده وسپس محل درز بوسيله جوش بهم پيوسته ميشود
به اين لوله ها ERW (Electric resistance weld) هم گفته ميشود .

٣ – براي ساخت اين نوع لوله ها ورق :- لوله هاي درزدار درزمارپيچي(Spiral) را بصورت رول تهيه وپس ازآن توسط دستگاه لبه هاي آن پخ زده مي شود شده وبصورت مارپيچي بشكل لوله Bending machine ووارد دستگاه درمي آيد وبلافاصله پس ازشكل گيري محل درز با دستگاه بصورت اتوماتيك باالكترود جوشكاري مي شود.