آدرس: كرج ،بلوار هفت تير ،خيابان دستجردي، كوچه همت ، پلاك45 واحد1

تلفن: 32775629 ,32740247 026

فکس:  32775629, 89774982 021

پست الکترونیک: info@bonyanfoolad.ir, bonyanfooladco@gmail.com

وب سایت: www.bonyanfoolad.ir